Algemene voorwaarden Pitchtraining.nl

1. Definities
1.1 Pitchtraining.nl: trainingsbureau dat pitch- en presentatietrainingen op maat verzorgt in opdracht van opdrachtgevers. Pitchtraining.nl staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder KvK-nummer 72349050.
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Pitchtraining.nl of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Pitchtraining.nl valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Pitchtraining.nl.

2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Pitchtraining.nl met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht
3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt Pitchtraining.nl een vrijblijvende offerte aan opdrachtgever.
3.2 Offertes worden per mail bevestigd door opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Indien Pitchtraining.nl en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Pitchtraining.nl , geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.4 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

4. Annulering
4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.1.2 Indien de klant vanwege het coronavirus (of een vergelijkbaar virus) de training niet op de gekozen datum wil laten plaatsvinden, kan deze in onderling overleg kosteloos worden verplaatst. Indien geen geschikte datum wordt gevonden, kan de training kosteloos worden geannuleerd.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Pitchtraining.nl niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Pitchtraining.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien Pitchtraining.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Pitchtraining.nl gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
4.4 Indien voor de Masterclass zich minder dan 4 cursisten hebben opgegeven, zal de Masterclass niet doorgaan. Cursisten krijgen in dat geval hun geld terug. Pitchtraining.nl zal uiterlijk 10 kalenderdagen voor het begin van de Masterclass hierover met de cursisten communiceren.

5. Betaling
5.1 Pitchtraining.nl zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Pitchtraining.nl, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Pitchtraining.nl is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Pitchtraining.nl redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

6. Auteursrecht
6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Pitchtraining.nl. Trainingsmaterialen zijn uitsluitend voor eigen gebruik en mogen niet met derden worden gedeeld.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Pitchtraining.nl verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Pitchtraining.nl door een derde wordt verzorgd, wordt dit altijd van tevoren overlegd. In dat geval aanvaardt Pitchtraining.nl slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Pitchtraining.nl.
7.2 Pitchtraining.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Pitchtraining.nl.
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Pitchtraining.nl voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
7.4 Pitchtraining.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Pitchtraining.nl is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Pitchtraining.nl wordt uitbetaald.
7.6 Pitchtraining.nl zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid
8.1 Pitchtraining.nl behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 Pitchtraining.nl staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

9. Klachten
9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Pitchtraining.nl, Chopinstraat 6, 3533 EM Utrecht.
9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.